mifka weblog

13 November 2004

[Catatan Kuliah] Arkan al-Islam (Rukun Islam) dan Dalil Naqli

Filed under: Ω Catatan Kuliah — by Badru Tamam Mifka @ 2:57 am

Hari ini dosen saya sekilas bicara soal arkan al-islam. Saya jadi ingat semasa kecil ketika pertama kali bapak saya mengenalkan agama islam pada saya lewat pengetahuan lima pilar penting dalam Islam, yaitu Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji. Syahadat adalah pernyataan iman. Saya, sebagai Muslim, wajib mengucapkan dengan sadar kalimat Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah, Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Utusan Allah. Tetapi sejak kecil, kesadaran saya tak terlalu akrab dengan kalimat itu, terkecuali saya seringkali menyebutnya dalam lafadz adzan dan hapalan bacaan sholat yang ramai saya baca bersama teman-teman sepulang ngaji malam.

Saat itu saya hanya menerimanya dalam lisan, seperti halnya saya menerima begitu saja ritual shalat dalam rutinitas keseharian saya. Saya shalat karena bapak dan ibu saya–tak lupa juga guru ngaji–menyuruh saya sholat. Saya takut bapak dan ibu marah jika saya tak melaksanakan perintah sholat lima waktu, meskipun seringkali saya mengabaikannya karena asyik main layang-layang dengan teman saya. Jika ketahuan, saya akan dimarahi, tetapi tentu saja tidak dianiaya, hanya muncul semacam rasa takut seperti halnya ketika kecil saya mendengar ancaman neraka yang keluar meledak-ledak dari mulut guru ngaji saya. Begitu pula dengan Puasa, Zakat dan ibadah Haji. Tetapi seiring usia bertambah, saya sadar, lima rukun itu tidak hanya dilaksanakan hanya sebatas ritual-formal belaka, tetapi sepatutnya juga dipahami, dimaknai, dan diamalkannya pesan-pesan indahnya ditengah-tengah masyarakat.

Mengkaji lima pilar tersebut dengan dosen tentu saja lebih menarik ketimbang penjelasan guru ngaji saya waktu kecil dulu. Lima rukun dalam Islam yang sangat menarik, sarat pesan moral dan kesalehan sosial. Kelima rukun yang akan menjadi omong kosong jika hanya dikonsumsi sekedar pengetahuan, tanpa penghayatan dan pengamalan dalam ranah implementasi sebagai seorang muslim. Hm, di ruang kelas yang ramai dengan diskusi ini, saya diam-diam buka Qur’an kecil saya, mencoba mencari dalil-dalil naqli arkan al-islam


Dalil Naqli Syahadat (Al-Imran: 18, Al-Fath: 29)

Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu [188] (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.3: Ali Imran, 18)

[188]. Ayat ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu.


Artinya: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud [1406]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. ” (Q.S.18: Al Fath, 29)

[1406]. Maksudnya: pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati mereka.

Dalil Naqli Shalat dan Zakat (Al Baqarah 3 dan 110)


Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S.2: Al Baqarah, 3)

[13]. Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu.

[14]. Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. Percaya kepada yang ghjaib yaitu, mengi’tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, Malaikat-Malaikat, Hari akhirat dan sebagainya.

[15]. Shalat menurut bahasa ‘Arab: doa. Menurut istilah syara’ ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu’, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.

[16]. Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari’atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.


Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.2: Al Baqarah, 110)

Dalil Naqli Shaum/ Puasa (Al-Baqarah 185)


Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S.2: Al Baqarah, 185)

Dalil Naqli Haji (Al-Baqarah 158, 189, 196, 197)Artinya: “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah[102]. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-‘umrah, maka tidak ada dosa baginya[103] mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri[104] kebaikan lagi Maha Mengetahui.” * (Q.S.2: Al Baqarah, 158)

[102]. Syi’ar-syi’ar Allah: tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah.

[103]. Tuhan mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa sebab sebahagian sahabat merasa keberatan mengerjakannya sa’i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala. Dan di masa jahiliyahpun tempat itu digunakan sebagai tempat sa’i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini.

[104]. Allah mensyukuri hamba-Nya: memberi pahala terhadap amal-amal hamba-Nya, mema’afkan kesalahannya, menambah nikmat-Nya dan sebagainya.

* Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ‘Urwah bertanya kepada ‘Aisyah. “Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah SWT “Innas shafa wal marwata hingga akhir ayat (S. 2: 158). Menurut pendapatku tentang ayat ini menegaskan bahwa orang yang tidak thawaf di kedua tempat itu tidak berdosa.” ‘Aisyah menjawab: “Sebenarnya ta’wilmu (interpretasimu) itu hai anak saudariku, tidaklah benar. Akan tetapi ayat ini (S. 2: 158) turun mengenai Kaum Anshar. Mereka yang sebelum masuk Islam mengadakan upacara keagamaan kepada Manat (tuhan mereka) yang jahat, menolak berthawaf antara Shafa dan Marwah. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah, di zaman Jahiliyyah kami berkeberatan untuk thawaf di Shafa dan Marwah.” (Diriwayatkan oleh as-Syaikhani dan yang lainnya dari ‘Urwah yang bersumber dari ‘Aisyah.)

Dalam riwayat lainnya dikemukakan bahwa ‘Ashim bin Sulaiman bertanya kepada Anas tentang Shafa dan Marwah. Anas berkata: “Kami berpndapat bahwa thawaf antara Shafa dan Marwah adalah upacara di jaman Jahiliyyah, dan ketika Islam datang, kami tidak melakukannya lagi.” Maka turunlah ayat tersebut di atas (S. 2: 158) yang menegaskan hukum Sa’i dalam Islam. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari ‘Ashim bin Sulaiman.)

Dalam riwayat lainnya dikemukakan bahwa Ibnu Abbas menerangkan bahwa syaitan-syaitan di jaman Jahiliyyah berkeliaran pada malam hari antara Shafa dan Marwah. Dan di antara kedua tempat itu terletak berhala-berhala mereka. Ketika Islam datang, berkatalah kaum Muslimn kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah kami tidak akan berthawaf antara Shafa dan Marwah, karena upacara itu biasa kami lakukan di jaman Jahiliyyah.” Maka turunlah ayat tersebut di atas (S. 2: 158). (Diriwayatkan oleh al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya[116], akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” * (Q.S.2: Al Baqarah, 189)

[116]. Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah s.a.w., maka diturunkanlah ayat ini.

* “Yas alunaka ‘anil ahillah sampai linnasi walhajji” diturunkan sebagai jawaban terhadap banyaknya pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang peredaran bulan. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Menurut riwayat lain orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW: “Untuk apa diciptakan bulan sabit?” Maka turun ayat tersebut di atas sebagai penjelasan. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abil ‘Aliah.)

Menurut riwayat lain “Yas alunaka ‘anil ahillah sampai linnasi walhajji” ini berkenaan dengan pertanyaan Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah bin Ghunamah kepada Rasulullah SAW. “Ya Rasulullah! Mengapa bulan sabit itu mulai timbul kecil sehalus benang, kemudian bertambah besar hingga bundar dan kembali seperti semula, tiada tetap bentuknya?” Sebagai jawabannya turunlah ayat ini. (Diriwayatkan oleh Abu Na’im dan Ibnu ‘Asakir di dalam tarikh Dimasyqa, dari as-Suddi as-Shaghir, dari al-Kalbi dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

“Walaisal birru bi anta’tul buyuta min dhuhuriha” sampai akhir ayat, diturunkan berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyyah sepulangnya menunaikan ihram di Baitullah memasuki rumahnya dari pintu belakang. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari al-Barra.)

Menurut riwayat lain, orang-orang Quraisy yang diberi jukukan al-Hams (Ksatria) menganggap baik apabila melakukan ihram masuk dan keluar melalu pintunya, akan tetapi kaum Anshar dan orang-orang Arab lainnya masuk dan keluar tidak melalui pintunya. Pada suatu hari orang-orang melihat Quthbah bin Amir (dari kaum Anshar) keluar melalui pintu mengikuti Rasulullah SAW. Serempaklah mereka mengadu atas pelanggaran tersebut, sehingga Rasulullah SAW segera menegurnya. Quthbah menjawab: “Saya hanya mengikuti apa yang tuan lakukan.” Rasulullah SAW bersabda: “Aku ini seorang Ksatria.” Quthbah menjawab: “Saya pun penganut agama tuan.” Maka turunlah “Walaisal birru bi anta’tul buyuta sampai akhir ayat.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan al-Hakim yang bersumber dari Jabir. Menurut al-Hakim, hadits ini shahih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Menurut riwayat lain, ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar yang apabila pulang dari perjalanan, tidak masuk rumah melalui pintunya. (Diriwayatkan oleh at-Thayalisi yang bersumber dari al-Barra.)

Menurut riwayat lain peristiwanya sebagai berikut. Orang-orang pada waktu itu apabila hendak berihram di baitullah tidak masuk melalui pintunya, kecuali golongan ksatria (al-Hams). Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk dan keluar halaman Baitullah melalui pintunya diikuti oleh rifa’ah bin Tabut, padahal dia bukan ksatria. Maka mengadulah orang-orang yang melihatnya: “Wahai Rasulullah, Rifa’ah melanggar.” Rasulullah SAW bersabda kepada Rifa’ah: “Mengapa kamu berbuat demikian?” Ia berkata: “Saya mengikuti tuan.” Nabi bersabda: “Aku ini Ksatria.” Ia menjawab: “Agama kita satu,” Maka turunlah “Walaisal birru bi anta’tul buyuta sampai akhir ayat.” (Diriwayatkan oleh ‘abdu bin Hamid yang bersumber dari Qais bin Habtar an-Nahsyali.)

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban[120] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu[121], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” * (Q.S.2: Al Baqarah, 196)

[120]. Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.

[121]. Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram.

* Mengenai turunnya ayat ini terdapat beberapa peristiwa sebagai berikut: a. Seorang laki-laki berjubah yang semerbak dengan wewangian zafaran menghadap kepada Nabi SAW dan berkata. “Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam menunaikan umrah?” Maka turunlah “Wa atimmulhajja wal ‘umrata lillah.” Rasulullah bersabda: “Mana orang yang tadi bertanya tentang umrah itu?” Orang itu menjawab: “Saya ya Rasulullah.” Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda. “Tanggalkan bajumu, bersihkan hidung dan mandilah dengan sempurna, kemudian kerjakan apa yang biasa kau kerjakan pada waktu haji.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Shafwan bin Umayyah.)

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ka’b bin Ujrah ditanya tentang firman Allah “fafidyatum min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk” (S. 2. 196). Ia bercerita sebagai berikut: “Ketika sedang melakukan umrah, saya merasa kepayahan, karena di rambut dan di muka saya bertebaran kutu. Ketika itu Rasulullah SAW melihat aku kepayahan karena penyakit pada rambutku itu. Maka turunlah “fafidyatum min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk” khusus tentang aku dan berlaku bagi semua. Rasulullah bersabda: “Apakah kamu punya biri-biri untuk fidyah?” Aku menjawab bahwa aku tidak memilikinya. Rasulullah SAW bersabda: “Berpuasalah kamu tiga hari, atau beri makanlah enam orang miskin. Tiap orang setengah sha’ (1 1/2 liter) makanan, dan bercukurlah kamu.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Ka’b bin ‘Ujrah.)

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Rasulullah SAW beserta shahabat berada di Hudaibiyah sedang berihram, kaum musyrikin melarang mereka meneruskan umrah. Salah seorang shahabat, yaitu Ka’b bin Ujrah, kepalanya penuh kutu hingga bertebaran ke mukanya. Ketika itu Rasulullah SAW lewat di hadapannya dan melihat Ka’b bin ‘Ujrah kepayahan. Maka turunlah “faman kana minkum maridlan aw bihi adzan mirra’shihi fafidyatun min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk”, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kutu-kutu itu mengganggu?” Rasulullah menyuruh agar orang itu bercukur dan membayar fidyah. (Diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Ka’b.)

Dalam riwayat lainnya dikemukakan: Ketika Rasulullah SAW dan para shahabat berhenti di Hudaibiah (dalam perjalanan umrah) datanglah Ka’b bin ‘Ujrah yang di kepala dan mukanya bertebaran kutu karena banyaknya. Ia berkata: “Ya Rasulullah, kutu-kutu ini sangat menyakitkanku.” Maka turunlah ayat “faman kana minkum maridlan aw bihi adzan mirra’shihi fafidyatun min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk” (S. 2: 196). (Diriwayatkan oleh al-Wahidi dari ‘Atha yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi[122], barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats[123], berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” * (Q.S.2: Al Baqarah, 197)

[122]. Ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah.

[123]. Rafats artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

[124]. Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.

* Menurut suatu riwayat, orang-orang Yaman apabila naik haji tidak membawa bekal apa-apa, dengan alasan tawakal kepada Allah. Maka turunlah “watazawwadu fa inna khairo zadi taqwa” sebagian dari (S. 2: 197) (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lain-lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Keterangan Gambar dan Ayat Quran dari Al-Quran Digital

Iklan

4 Komentar »

 1. pak . tolong dong muatin dalil nakli ” tentang adany malaikat

  Komentar oleh aldy — 23 Januari 2011 @ 7:16 am |Balas

 2. RIAS BERKATA
  pak tolong buatin tentang apa sih “zakattul an’an itu
  makasih,wassalamualaikum wr.wb

  Komentar oleh rias suwaneke s. — 15 April 2012 @ 4:47 am |Balas

 3. dalil naqli bahwa ibadah haji itu termasuk salah satu rukun islam ,,,ayatnya apa?

  Komentar oleh kharisma laila hidayati — 7 Mei 2012 @ 1:55 pm |Balas

 4. bisa gak dalil naqli sholat di tambah lagii.,.???

  Komentar oleh tutie — 23 Juli 2012 @ 1:08 pm |Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kirim komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: