Badak heuay : potongan wangunan saung anu teu make wuwung, pasambungna hateup tukang jeung hareup saperti badak keur heuay
Capit Gunting : potongan wangunan imah anu tungtung suhunanana make awi atawa kai dicagakkeun kawas gunting rek capit
Julang ngapak : potongan wangunan imah nu dihareup jeung ditukangna make sorondoy kawas janjang julang keur negpak
Parahu kumureb : potongan wangunan imah nu suhunanana mirupa parahu nangkub
Suhunan jolopong : potongan wangunan imah anu suhunanana ngajolopong manjang, sok aya nu nyebut oge suhunan panjang atawa gagajahan
Tagog anjing : potongan wangunan saung anu meh samodel jeung potongan badak heuay ngan tungtung usukna patepung jeung tungtung usuk nu hareup, jadi wangunna ngeluk, kawas anjing keur nagog atawa keur jogo, sok aya nu nyebut oge jogo anjing.

Conto gambar:

Can aya…

NGARAN-NGARAN BABAGIAN IMAH

About these ads