Para panggung nagara marawa poster, démonstrasi, lantaran ngarasa diteungteuinganan ku rahayat. Pédah éta, rahayat ngahenang-hening, ngeunah nyandang ngeunah nyanding, ari para pamingpin awak begang pikir rungsing. Enya, di nagara nu sugih mukti mah, nu démonstrasi téh pamingpin ka rahayat, sakumaha anu kapanggih dina carpon “Murang-Maring”. Geus hamo bireuk, kumaha gaya Godi Suwarna dina ngarang Carpon. Boa baris dituding ngaruag pakem, ngajungkir-balikkeun logika. Teu kasengker ku alam katut kailaharan.

Pangarang ngeunah baé nepungkeun Oidipus jeung Sangkuriang, ngantep Kéan Santang jeung Lodaya terah Pajajaran sina tarung, atawa mapandékeun si Kabayan ka si Régang jalma kuru rengkung jangkung lir régang paragi moro langlayangan.

Dina Murang-Maring, kumpulan carita pondok, Godi Suwarna pohara tapisna ngulinkeun basa Sunda. Kecap-kecap téh bisa diperuhkeun, henteu ngandung harti sajalantrahna baé, tapi bisa ngandung kakuatan deuih.

Murang-Maring
Kumpulan Carita Pondok kénging Godi Suwarna
Wedalan PT Kiblat Buku Utama
Citakan 1, 1985
Citakan 2, 2004

About these ads