Sawer Panganten (7)

1. Rarépéh pameget istri, ieu rék ngawruruk putri, piwuruk terus jeung santri, supaya jadi pamatri. 2. Kuring isin mah kantenan, ku sadaya nu mayunan, disebatkeun nanaonan, ngalilakeun kaoganan. 3. tapi neda suka lillah, da ieu rék ngawér heula, nyukakeun pada kaula, sakieu mah moal lila, 4. Ngalungkeun sakieu mah, padamelan nu di imah, mokaha lain […]

Sawer Panganten (Lagu Kentar Ajun)

Amit widi neda asih haksami Jisim kuring neda pangaksama Bade nyelang heula nyawer Tumut galur karuhun Titis waris ti nini aki Karya bujangga baheula Pun sampun paralun Sanes pinton katiasa Mung sakadar hariring tambi pamali Keur tawis pakaulan Ngaraoskeun bingah tanpa tanding Reh pun anak hasil nu dimaksad Anjog waktosna ngajodo Kersaning Maha Agung Dugi […]